برگزاری جلسه سرای نوآوری

برگزاری جلسه بررسی اقدامات سرای نوآوری با حضور ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان

مشارکت سرای نوآوری افق در برگزاری رویداد اینوتکس تبریز