مرکز خدمات آزمایشگاه

بهره گیری مطلوب و موثر جهت استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد دانشگاهی با  بیش از 100  آزمایشگاه تخصصی می تواند ضمن ارائه خدمات مطلوب در محل ، از دانش فنی موجود در مرکز خدمات پژوهشی این شرکتها را بهره مند سازد. تلاش خواهد شد تا دستگاههای دولتی و خصوصی بخشی از خدمات تخصصی خود را در قالب نمایندگی در واحد خدمات آزمایشگاهی این مرکز ارائه نمایند. بخشی از خدمات آزمایشگاهی مد نظر عبارتند از :

         آزمایشگاههای واحدها

         آزمایشگاه های واحدهای دانشگاهی

         نمایندگی آزمایشگاه برق و الکترونیک

         نمایندگی پایلوتهای تولید محدود


ارتباط با مرکز رشد دانشگاه تبریز