مرکز خدمات بازاریابی

یکی از مهمترین مشکلات مربوط به تیم های استارتاپی بازاریابی برای محصولات تولیدی می باشد. این واحد تلاش خواهد نمود تا در راستای توانمند سازی واحد ها تلاش نماید. از جمله خدمات واحد عبارتند از: 

         برگزاری دوره های بازاریابی و فروش

         برنامه های فروش و بازاریابی

         مشاوره های تبلیغاتی 

         و ...


ارتباط با مرکز رشد دانشگاه تبریز