مرکز مشاوره و نوآوری صنعت 

شناسایی نیازهای فناورانه واحد ها ، ارائه مشاوره برای واحد های صنعتی،رفع نیازهای فناورانه، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیر دولتی ، سازماندهی توانایی ها و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاه ها، مراکز علمی ، فناوری و صنعتی منطقه ، معرفی طرحهای اقتصادی به متقاضیان اجرای طرح ها در منطقه است .


 
مشاوره های مدیریتی

مشاوره های مالی و بازرگانی

خدمات فنی و مهندسی 


ارتباط با مرکز مشاوره و نوآوری صنعت