مرکز خدمات شتابدهی 

عدم آشنایی با فرایند های توسعه کسب و کار ،عدم دسترسی به دانش فنی، کمبود منابع مالی هر یک مانعی بر سر راه تیم های استارتاپی و نوآوران  برای ایجاد یک کسب و کار می‌باشند.  خدمات شتابدهنده جایی ست که با حذف کردن تعدادی از موانع به تیم ها در رسیدن به مقصدشان کمک می نماید.   

مهمترین اهداف این واحد عبارتند از :

       برگزاری استارتاپ ها 

       تیم سازی

       افزایش توانمندی تیم های استارتاپی با اتکا بر دانش و توانمندی متخصصان

      کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی و بین المللی

این مرکز با جذب یکی از مراکز شتابدهی در استان فعالیت خواهد نمود.