مرکز تحقیقات واحد تبریز 

با توجه به وجود 11 مرکز تحقیقاتی در واحد تبریز، در سرای نوآوری سعی خواهد گردید با سوق این واحد ها به سمت استفاده از فناوری های نسل 4 در حوزه های تحقیقاتی پروژه به ها به سمت کاربردی در این حوزه نیز نیل یابد. تحقیقات بنیادین در زمینه فناورها تدوین پروتکل ها و .. از جمله اهداف در این مراکز خواهد بود.


ارتباط با مرکز رشد دانشگاه تبریز